Pædagogik

Skovhusenes målgruppe er meget bred.

Derfor har vi et overordnet pædagogisk grundlag for Skovhusene og et underliggende pædagogisk grundlag for de enkelte afdelinger. 

I Skovhusene arbejder vi med individuelle målsætninger for alle børn, hvor vi støtter op om allerede igangværende processer. Vi holder jævnligt møder med forældre, pårørende og samarbejdspartnere for at sikre, at vi fortsat yder den bedst mulige indsats for familien.

Børnene i Skovhusene har meget forskelligartede behov, og derfor er tilgangene og arbejdsmetoderne til at nå børnene også meget forskellige. Vi arbejder struktureret, bruger alternative kommunikationssystemer eksempelvis piktogrammer og ”Tegn Til Tale”, arbejder med sansestimulering og inddrager børnene i fælles aktiviteter i det omfang, det er muligt.

Vi bestræber os på at være nærværende, rolige, og anerkendende i tilgangen til børnene, samt vise at de voksne er tilgængelige i det omfang, børnene har brug for det. Det er vigtigt for os at udvise forståelse for barnets perspektiv. 

Samarbejde

Vi inddrager forældre, skole/dagtilbud og sundhedsfaglige personer i arbejdet med relevante individuelle målsætninger for børnene. Vi støtter op om de processer og læringsmål, der er igangsat i hjemmet og i dagtilbuddet/skolen.

Netværksmøder

Skovhusenes personale deltager også i netværksmøder for at støtte op om en ensartet indsats og styrke samarbejdet omkring barnet. Netværksmøder holdes for forældre, skole-/dagtilbud, relevante sundhedsfaglige instanser og myndighedsområdet.