Uddannelse og udvikling

Bogklub – Supervision – Studerende – Fælles uddannelse – Anden dygtiggørelse

Bogklub

Vi har oprettet en bogklub i 2015, fordi vi gerne ville dygtiggøre os samlet, og fordi vi alle har erfaret at samspillet mellem teori og praksis fordrer nye perspektiver og nye veje. Således læser vi i fællesskab hele bøger og eller udvalgte tekster, som har inspireret os i sammenhænge udenfor huset – og bringer det ind som en fælles faglig mulighed for udvikling.

Vi har indtil nu læst følgende:

  • Bo Hejlskov, Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning
  • Dorthe Birkmose, Når gode mennesker handler ondt
  • Lars J. Sørensen, Skam - medfødt og tillært
  • Tom Ritchie, Narrativ teori i pædagogers praksis

Supervision

Vi har supervision kontinuerligt gennem året i forbindelse med personalemøder. Supervisionen er 2 ½ timer hver gang, da der er behov for et særligt roligt og bevidstgørende rum, som også kræver en tidsmæssig god ramme. Vi har både supervision i teamet på Toppen, i teamet på Rampen og i ledelsesteamet.

Vi har samarbejdet med forskellige supervisorer løbende, idet vores grundlag hele tiden udvikler sig, og vores perspektiver og behov derefter. I 2018 har vi et samarbejde med Christoffer Rude, der varetager supervisionen i alle 3 sammenhænge. Det er første gang at vi afprøver denne struktur, og det ser ud til at skabe en meget fin sammenhæng mellem viden og handlemuligheder.

Med supervisionen er fokus aktuelt på det narrative og positioneringer i arbejdet med børn, unge, forældre og i samarbejdet internt.

Studerende

Vi har kontinuerligt pædagogstuderende i huset på begge afdelinger. De studerende er en vigtig del af vores udvikling, og vi betragter det som en fælles opgave i huset at varetage arbejdet og dialogen med studerende, med henblik på at skabe den bedst mulige læring for de studerende og for os selv.

Vores studerende deltager ligeværdigt i arbejdet, ligesom de er en vigtig del af vores mødevirksomhed og temadage.

Alle studerende i centret deltager desuden i en fælles temadag for hele centret i begyndelsen af deres praktikperiode mhp. at skabe et netværk og fremadrettede perspektiver ind i arbejdet som studerende.

(Se vedhæftede praktikbeskrivelser og politik for studerende)

Fælles uddannelse

Vi har i vores MED udvalg (se organisering og rammer) i 2015 truffet en beslutning om at prioritere den fælles faglige uddannelse i huset. Dette fordi det er vores erfaring at den viden vi deler i fællesskab, har mest kraft og energi.

Vi har således i 2015 og 2016 haft temadage i forår og efterår, hvor vi har arbejdet meget intenst med psykolog Trine Uhrskov. Sammen med Trine har fokus været på redskaber til at dygtiggøre os i arbejdet omkring børn og unges affektniveauer og trivsel, herunder arbejde med trivsels-, trygheds, og læringsplaner.

I 2017 valgte vi at dreje lyset mod os selv, og dygtiggøre os i vores eget afsæt for at kommunikere med hinanden i arbejdet, men også med børn, unge og forældre samt andre samarbejdspartnere. Det ledte os ud i Sukkerfabrikken på Islands brygge, hvor Villa Venire var vores katalysatorer for vigtig læring. Det er også gennem dette forløb, at vi valgte at fortsætte samarbejdet med supervisor Christoffer Rude.

Anden dygtiggørelse

Vi gennemgår alle i huset en del uddannelse kontinuerligt i overensstemmelse med gældende lovgivninger og retningslinjer. Vi deltager således eksempelvis i kurser om medicin, seksualitet, brandbekæmpelse samt konflikthåndtering.

Peter Heneberg, som underviser os i konflikthåndtering, er med til at skærpe vores blik for hvordan det vi følelsesmæssigt og pædagogisk vil i mødet med børn og unge, også afspejler sig i den måde vi bevæger os kropsligt og den måde vi indretter rummene på i huset. Det hele med et sigte om at skabe så trygge og overskuelige omgivelser som muligt.

De tillidsvalgte: TR og AMR gennemgår retmæssige kurser ligesom vores vejleder for studerende gennemgår uddannelse.

På centerniveau er der to gange årligt et såkaldt Introkursus til alle nye medarbejdere, hvor såvel staben som andre videnspersoner i centret fungerer som undervisere, og giver et godt indblik i organisationen og rammerne for arbejdet.

Vi har i 2015 og 2016 deltaget på både Autismekonferencen i Skive og Sikon konferencen i Odense.

Herudover deltager vi med jævne mellemrum i oplæg i andre sammenhænge, herunder har temaerne angst, psykoedukation og skolevægring været på dagsordenen i 2017 for dele af teamsene.

Ledelsen afholder årligt MUS samtaler med alle i huset, således at vi hele tiden sikrer at det vi gerne vil i arbejdet også får de mest gunstige rammer, for den individuelle faglige ambition og for kvalificeringen af det fælles organisatoriske.