Organisering og rammer

Hvordan er vi organiseret? – Dokumentation – Visitationsproces

Hvordan er vi organiseret?

Elmehuset hører sammen med 4 andre institutioner under Center for Børn med Handicap (CBH), som er ét center blandt 8, der hører under Borgercenter Handicap (BCH) i Socialforvaltningen.

Vi består af 2 afdelinger:

  • Toppen, vores aflastningstilbud

På Toppen visiteres af børn og unge af sagsbehandler efter §52 eller §84, og her er børnene i alderen fra 3 til det fyldte 18. år, hvor den unge ophører tilknytningen til Toppen den måned, han eller hun fylder 18.

  • Rampen/Hyblerne, vores døgnafdeling

På Rampen og Hyblerne visiteres børn og unge efter §52 eller §76 i efterværn. Vi har således børn og unge boende i alderen fra 14 til det fyldte 23. år.

Nogle unge flytter efter en periode på Toppen til Rampen/Hyblerne.

Dertil har vi ligeledes udgående funktioner som støtte/kontaktpersoner i huset; på Rampen særligt i forbindelse med når de unge flytter herfra, og på Toppen kan der være særlige omstændigheder, der gør at børn og unge har behov for en ekstra støtte i en periode. Begge dele efter aftale med sagsbehandler, der står for at bevilge den særlige støtte efter servicelovens §85.

Vi består af et lille og funktionsopdelt ledelsesteam: institutionsleder og faglig leder. Desuden har vi ansat en administrativ medarbejder.

Huset består primært af pædagogisk fagligt uddannede medarbejdere, men ligeledes er der lærerfaglige, sygeplejefaglige og andre faglige baggrunde repræsenteret i de 2 teams. Udover de faste teams, så har vi en god gruppe afløsere tilknyttet, hvoraf nogle har faste planlagte timer på afdelingerne i forbindelse med særlige opgaver eller som en del af et særligt team, og de resterende hjælper os med at få tingene til at hænge sammen. Det skaber en tryghed og kontinuerlighed, at børn og unge har et indgående kendskab til såvel faste som afløsere.

I huset er også tilknyttet 2 servicemedarbejdere, der hjælper og med at holde huset fint og rent, ligesom vi har en vicevært i huset, der sørger for at bygningen trives.

Organisatorisk har vi et stærkt MED udvalg, som består af såvel ledelse som medarbejdere, hvor husets retning og ramme sikres gennem en ligeværdig og fælles dialog.

Dokumentation

Vi dokumenterer løbende arbejdet med børn og unge i et journaliseringssystem, som i daglig tale kaldes CSC. Her ligger både de akter, der fulgte med barnet/den unge, da han/hun blev tilknyttet Elmehuset, ligesom vi løbende gør ”daglige notater”, og udarbejder ”baggrundsbeskrivelser”, ”pædagogiske udviklingsplaner” (Toppen) samt Handleplan 15+ (Rampen/Hyblerne).

Fra april til oktober 2018 er vi udvalgt til at deltage i en pilotprojektgruppe, der skal kvalificere Socialforvaltningens nye tilgang/redskab og proces, kaldet ”Borgerens Plan”. Her deltager 4 af de unge på Rampen/Hyblerne. Sigtet er at ”Borgerens Plan” skal være et fælles redskab for alle i Socialforvaltningen i løbet af 2020.

Vi har ligeledes valgt at arbejde med trivsels-, trygheds- og læringsplaner – også med børn og unge i de sammenhænge, hvor det er meningsfuldt. Dette redskab gør det konkret at arbejde med trivsel og affektniveauer, og barnet/den unge bliver i stand til at adressere det virksomme og det gode i de perioder, hvor det skal sikres. 

Endeligt anvender vi dagligt en ”overlapsseddel”, hvor de informationer, som kræver hurtig og fælles handling/opfølgning på aftaler med og omkring børn og unge sikres.

På begge afdelinger hænger en stor interaktiv IBG skærm, der visuelt understøtter viden til børn/unge om hvem der er på arbejde hvornår, hvilken menu, der serveres samt hvilke aktiviteter og nyheder, der eksisterer. IBG skærmen kan ligeledes tilgås fra tablet og smartphone, og alle børn og unge har oprettet en profil, de kan anvende ved tilmeldinger.

Visitationsproces

Det er Borgercenter Handicap Myndighed, der visiterer et barn eller en ung til en plads i Elmehuset, uagtet om det er Toppen eller Rampen/Hyblerne, der søges om.

Som regel forløber processen således, at vi får en henvendelse med en forespørgsel på, hvorvidt vi kan tilbyde den rette faglige indsats for et barn/en ung hos os. Vi gennemlæser akter, arrangerer møder eller besøg, og dernæst vil der tegne sig et billede af hvorvidt vi er det, som barnet/den unge har behov for og kan få den rette støtte igennem. Dette kaldes en ”målgruppevurdering”. Dernæst melder vi tilbage til visitationskoordinator og udvalg i Borgercenter Handicap, som så tager stilling til prioritering og type af plads, herunder om det er en plads på Rampen eller Hyblerne. Til sidst får barn/ung og forældre besked af deres sagsbehandler, og dernæst begynder indskrivningsprocessen.